Godzinki ku czci świętego Józefa

W. Panie, otwórz wargi moje,
O. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
NA JUTRZNIĘ
W. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
W. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
O. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na
wieki wieków. Amen.
Antyfona
Dziewiczy opiekunie Boga Wcielonego
I przemożny patronie Kościoła świętego.
Tyś żywił chleb żywota i pokarm wybranych,
proś, aby nam Chrystus był na wieki dany.
Hymn
Józefie z pokolenia Dawida wybrany,
Tyś Słowa Wcielonego ojcem jest nazwany.
Poślubiony Najświętszej, Najczystszej Dziewicy,
Po Maryi najbliższy zbawczej tajemnicy.
Spośród wszystkich młodzieńców najbardziej uczczony,
Opiekunem Kościoła jesteś ogłoszony.
Gdy łaska w Twoim ręku zakwitła cudownie,
To Duch Święty swym tchnieniem żar rozpalił w Tobie.
W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
W. Módl się za nami, święty Józefie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, za jego przyczyną otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu.
O. Bogu niech będą dzięki.
W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie
Boże, za przyczyną Matki Bożej i świętego Józefa niech odpoczywają w pokoju.
O. Amen.
W. Boże, wejrzyj… itd. (jak na jutrznię)
Antyfona
Dziewiczy opiekunie Boga…
Hymn
Nie pojmując wcielenia, nieba tajemnicy,
Myślisz o opuszczeniu swej Oblubienicy.
Anioł Ci się pokazał, we śnie prawdę głosi:
„Wesel się i nie lękaj, Panna Boga nosi”.
Obudziwszy się ze snu, uwierzyłeś słowom,
Bo posłańca Bożego trzeba ufać mowom.
Spraw więc, abyśmy wiary znając tajemnice,
Mogli w niebie oglądać Najświętsze Oblicze.
W. Sprawiedliwy rozrośnie się jak lilia.
O. I kwitnąć będzie na wieki przed Panem.
W. Módl się za nami… itd.
W. Boże, wejrzyj… itd. (jak na jutrznię)
Antyfona
Dziewiczy opiekunie Boga…
Hymn
Cezar August zarządził spis całej ludności;
Maryję i Józefa Betlejem więc gości.
Tam też święta Małżonka Jezusa powiła
I Dzieciątko na sianku w żłobie położyła.
Na to czekał Symeon przez lat bardzo wiele,
Józef pierwszy powitał Boga w ludzkim ciele.
Potem także pasterze Dziecku hołd oddali,
A królowie ze Wschodu dary Mu składali.
W. Zamieszkał w domu Pańskim,
O. W przedsionkach domu Boga naszego.
W. Módl się za nami… itd.
W. Boże, wejrzyj… itd. (jak na jutrznię)
Antyfona
Dziewiczy opiekunie Boga…
Hymn
Władczy Herod rzeź chłopcom żydowskim gotuje,
Krew niewinna się leje, dzieci on morduje.
Zbrodnicza ręka króla w Boże Dziecię godzi,
Lecz Józef do Egiptu z Jezusem uchodzi.
Chociaż rozkaz od Boga we śnie był mu dany,
Natychmiast został w nocy w trudzie wykonany.
Tak od śmierci ocalił Syna Dziewiczego
I w Egipcie doczekał czasu spokojnego.
W. Wierny sługa i roztropny,
O. Którego Pan uczynił stróżem swej Matki.
W. Módl się za nami… itd.
W. Boże, wejrzyj… itd. (jak na jutrznię)
Antyfona
Dziewiczy opiekunie Boga…
Hymn
Kiedy Herod zły umarł, anioł znów przychodzi:
„Wróć, Józefie, do kraju, nic wam już nie grozi”.
Zamieszkał więc z rodziną w galilejskiej ziemi,
Zacisze Nazaretu dzieląc z najdroższymi.
W szarym trudzie, w radości czas szybko upływa,
Dziecię rośnie, mężnieje, z ojcem świat odkrywa.
O Zbawcy żywicielu, Matki Nieskalanej,
Ciężar pracy Twej wielki i święty przed Panem.
W. Umiłował go Pan i przyozdobił.
O. Szatą chwały go przyodział.
W. Módl się za nami… itd.
W. Boże, wejrzyj… itd. (jak na jutrznię)
Antyfona
Dziewiczy opiekunie Boga…
Hymn
Lat dwanaście miał Jezus, kiedy wraz z Maryją
Zagubiliście Dziecię, bólu łzy nie skryją.
Trzy dni skarbu szukacie, radości jedynej;
Wśród doktorów się Jezus odnalazł w świątyni.
W posłuszeństwie synowskim, Tobie – ojcu swemu –
Bóg-Człowiek się poddaje. Któż to zgłębi, czemu?
Ojcem ciebie nazywa, a Matką Maryję,
Ten, przed którym anielski chór pokłony bije.
W. Ten, który strzeże Pana swego,
O. Na wieki uczczony będzie.
W. Módl się za nami… itd.
NA KOMPLETĘ
W. Nawróć nas, Panie Boże, nasz Zbawicielu.
O. I Twój gniew od nas odwróć.
W. Boże wejrzyj… itd. (jak na jutrznię)
Antyfona
Dziewiczy opiekunie Boga…
Hymn
Śmierć Twa, święty Józefie, szczęścia była chwilą,
Zbawca sam był przy Tobie z Najświętszą Maryją.
Za Twych zasług skarb wielki wiary i miłości
Oni Ciebie żegnają na progu wieczności.
Na spotkanie się niebo całe już gotuje,
Bóg Ojciec w swe ramiona Józefa przyjmuje.
Tak szczęśliwie zakończył swego życia trudy,
Świętość jego przez wieki wysławiają ludy.
W. Ukoronowałeś go, Panie, wieczną chwałą.
O. I postawiłeś go nad dziełem rąk Twoich.
W. Módl się za nami… itd.
OFIAROWANIE GODZINEK
Te godzinki pokornie z głębi serca mego,
Ty, patronie, ofiaruj dla Pana mojego.
Zanieś na tron wysoki, w modlitwie gorącej,
Abyśmy byli w chwale końca niemającej.
Antyfona
Józef – mąż sprawiedliwy, sługa wierny
Boga Wcielonego –
Szedł przez życie święty, bez najmniejszej winy,
Niech się wstawia u Boga za grzesznymi
ludźmi.
W. Ten jest Józef, który przed Bogiem
wszystkimi cnotami zajaśniał.
O. I z całego serca Jezusowi i Maryi służył.
W. Módl się za nami, święty Józefie,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Hołd najgłębszy oddajemy Tobie, Boże Wszechmogący, prosząc pokornie, abyś za przyczyną świętego Józefa, Oblubieńca Rodzicielki Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomnażał w nas Twe łaski i dobrodziejstwa. Te modlitwy i nabożeństwo składamy Twojemu majestatowi przez ręce świętego Józefa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Więcej modlitw za wstawiennictwem świętego Józefa dostępnych w zakładce „modlitwy”.
Godzinki ku czci świętego Józefa pochodzą z „Modlitewnika do świętego Józefa”.